สพป.นค 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

การประชุมประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาผลงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD ) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 0

Read more

การประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 0

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10

Read more

?การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด?

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

?การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565?

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

?การประชุมคณะทำงานวิจัย ฯร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินโครงการคลินิค 3R ?

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 0

Read more

?การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565?

นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เข

Read more