การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นาย

Loading

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวล

Loading

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงใช้เครืองมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่ (Pre NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอเฝ้าไร่

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอรัตนวาปี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุม Video Conference ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more