การนำเสนอ(Symposium) และการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 (One School One Product :OSOP)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ในระยะที่ 2 ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายประ

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเจน

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.0

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียนและการดำเนินการป้องกันเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา

Read more

🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูฯ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เว

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.

Read more