การประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคายครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง

Loading

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน และเสริมสร้างคามเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลนักเรียน สำหรับผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดสอบ O-NET ระดับสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 น้ำในธรรมชาติและเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวล 09.0

Loading

Read more

การประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับครูผู้สอน” โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1,2

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวล

Loading

Read more