นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรดี ภูแข่งหมอก นักเรียนชั้น ป. 6 รร.บ้านโนนสวรรค์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) “โครงงานคุณธรรม”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น

Loading

Read more

โครงการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันพุธที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30

Loading

Read more

“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” อำเภอโพนพิสัย

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 06

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more