กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประชุมคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 มอบบ้านให้แก่นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย กองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมชี้แจงการตรวจเยี่ยมประเมินกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช ประจำปีงบประมาณ 2567 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

Read more