ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบสินทรัพย์ (OBEC-Asset)  ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนร่วม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)  สพฐ. กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

 ความสำคัญของระบบ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

เว็บไซต์ระบบ DMC

***ข้อสังเกต เข้าบันทึกข้อมูลปีการศึกษาใด ใส่ปีการศึกษา หลัง obec_ _ ให้ถูกต้อง

การลงทะเบียนใช้งานระบบ 

เจ้าหน้าที่ DMC ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้  SCHOOL_MANAGER
ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้  SCHOOL_DIRECTOR

***ภายหลังการลงทะเบียนแล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติรหัสผ่านจาก สพป.หนองคาย เขต 2 โดยยืนยันตัวตนผ่านกลุ่มไลน์ตามหนังสือสั่งการ เพื่อยืนยันตัวตนในการอนุมัติผู้ใช้งาน

Form ส่งขอแก้ไขบัตรประชาชน (DMC)

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ link แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน

  1. Column บัตรประชาชนทำเป็นชนิดข้อความ เลข 0 ที่นำหน้าเด็กบางคนจะไม่กลายไปเป็น 1.10E+16 ให้สับสน หรือจะเคาะช่องว่างเว้นเหมือนหน้าบัตรหรือคั่นด้วย – ก็ได้ เช่นเลขบัตร  0639800068141  ให้ใส่มาเป็น 0 6398 00068 14 1   หรือ 0-6398-00068-14-1  ก็ได้
  2. ควรตรวจสอบว่า เลขบัตรที่ขอแก้ไขไปชนกับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนอีกหรือไม่  อาจจะต้องส่งแก้ทั้งสองคน
  3. ถ้ามีการกรอกบัตรสลับกันควร comment ด้านหลังว่าเด็กสองคนนั้นกรอกบัตรสลับกัน ** สำคัญมาก
  4. แนบสำเนาหรือภาพหน้าบัตร (ไม่ต้องมีภาพหลังบัตร) ประกอบการส่งแก้ไขด้วย **หากมีข้อสงสัยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทาง Email หรือโทรกลับจากเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้** 

ไฟล์ที่ส่งเมลมาที่ bopp.dmc@gmail.com เพื่อขอแก้ไขเลขบัตรต้องมีอย่างน้อย 2 ไฟล์ ดังนี้

  1. ไฟล์ excel แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว (ไม่รับแบบฟอร์มที่ทำเป็น pdf หรือรูปแบบอื่น พยายามอย่าเพิ่ม column เองอาจจะทำให้ผู้แก้ไขเลขสับสน อย่าตัดต่อเพิ่มเติม sheet ในไฟล์ excel)
  2. สำเนา(หรือภาพหน้าบัตร) ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร (ข้อมูลสูติบัตรอาจจะมีคลาดเคลื่อน เลือนลาง ได้แนะนำเป็นทะเบียนบ้านจะดีที่สุด)

หัวข้ออีเมล  ขอแก้หมายเลขบัตรประชาชน

ระบุชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ส่งข้อมูลและเบอร์ติดต่อกลับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง