สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ 349 แห่ง โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
?​การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 4 หลักสูตรสำหรับวิทยากรแกนนำ ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์
?​การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้บุคลากรระดับสถานศึ กษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
?​การพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามให้คำปรึกษาสถานศึกษาในโครงการฯ ร่วมกับศึกษานิเทศก็และวิทยากรแกนนำ แบบออนไลน์
?​การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านเครือข่าย