ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปี 2566

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใช้ 7GOALS INNOVATION MODEL

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเ