ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อม่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

ถอดบทเรียนนักเรียนต้นแบบ เด็กหญิงแพรวา สา