ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน กรณีการพิจารณาขอรับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.ครั้งแรก

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย
ชื่อเรื่อง  การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย ……………………………
20230612091805