สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ผู้กล่าวรายงาน คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

3. เพื่อนิเทศ กำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในสถานศึกษาในสังกัด

และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 102 โรงเรียน จำนวน 102 คน