สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

🎉วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธี นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้กล่าวรายงาน คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรองเเละส่งต่อเพื่อพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสำรวจเเววความสามรถ ตามพหุปัญญารายบุคคลของผู้เรียน สามารถคัดกรองเเละสำรวจเเววความสามารถเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล เเละสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้