สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแนวทางการติดตาม ดังนี้

1.ผลการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ใน ห้องเรียน (ระยะ 22 มิ.ย -4 ก.ค. 67)

– ความก้าวหน้าการนำไปใช้ ครอบคลุม ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

– ผลสะท้อนการนำไปใช้เชิงคุณภาพนักเรียนเป็นอย่างไร

2. ผลการวางแผนออกแบบการยกระดับผล O-NET สำหรับ เขตพื้นที่ ที่มีผลคะแนนเป็น 0