โครงสร้างหน่วยงานของ สพป.หนองคาย เขต 2
โครงสร้างหน่วยงานของ สพฐ.
ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2
ผู้บริหาร สพฐ.
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
อำนาจหน้าที่ของ สพป.หนองคาย เขต 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพป.หนองคาย เขต 2
แผนปฎิบัติราชการและแผนพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เลขที่ 444 ม.2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0 4247 1934 - 5 , 0 4247 1969 Fax 0 4247 1310
info@nongkhai2.go.th
Social Network
Line Official สพป.หนองคาย เขต 2
เพจ facebook
Nongkhai2 Channel
แผนที่ตั้ง Google Map

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ คำสั่ง สพฐ.

การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง GFMIS

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A (ติดต่อ-สอบถาม)
ช่องทางร้องเรียน
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจเเละ ให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์เเละบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเเละเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเเละจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแชมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีปกติ)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1.1 ถึง เรื่องที่ 1.1.3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1 และ เรื่องที่ 1.2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1.1 ถึง เรื่องที่ 1.1.3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1 และ เรื่องที่ 1.2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่ตั้ง สพป.หนองคาย เขต 2


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934, 0 4247 1935 , โทรสาร 0 4247 1310 , อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th
เพจ facebook สพป.หนองคาย เขต 2, Website :: https://www.nongkhai2.go.th